Skip to main content

Politica de prelucrare a datelor personale

Confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este unul dintre angajamentele noastre la 4ENVIGO S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social situat în mun. București, sector 1, str. Rotașului nr. 14, bl. B3, sc. 2, et. 1, ap. 3212, camera 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2208/2023, având codul unic de înregistrare 47587859, denumită mai jos 4Envigo.

Prin urmare, ne străduim să vă prelucrăm datele personale în conformitate cu principiile definite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR„). Termenii utilizați în prezenta politică de confidențialitate care nu sunt definiți, vor avea înțelesul acordat de GDPR.

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, de identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor personale privește datele clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care ne contactează, precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, colaboratori etc. și se aplică datelor colectate prin intermediul website-ului nostru, www.4Envigo.com, denumit în cele ce urmează ”Website-ul”, cât și tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dumneavoastră personale;
 • motivele pentru prelucrarea datelor pentru aceste scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • durata prelucrării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita
 • cui putem dezvălui datele personale,

informații pe care sperăm să vi le transmitem în mod transparent și ușor de citit, pentru a înțelege ce dorim să vă comunicăm.

De asemenea, veți afla și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, întrebări la care ne vom bucura să vă răspundem. Va rugam să citiți și politica noastră despre cookie-uri, din care veți afla în ce fel folosește 4Envigo cookie-urile și alte tehnologii similare.

1. Scopurile, temeiurile prelucrării și categoriile de date personale prelucrate

În contextul interacțiunii cu 4Envigo, vă putem supune – în calitate de persoană fizică – activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

1.1 Dacă sunteți reprezentantul sau persoana de contact, angajatul sau alt colaborator al unui client sau potențial client al 4Envigo sau al unui partener de afaceri al 4Envigo

a. Furnizarea Serviciilor

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a pregăti și a furniza Serviciile solicitate de la noi. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea Serviciilor și pe executarea contractului.

b. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pe care ni le puneți la dispoziție pentru a comunica cu dumneavoastră, în legătură cu solicitările dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de relația comercială. De asemenea, și în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în domeniul nostru de activitate și în gestionarea relației cu clienții noștri ca temei al prelucrării datelor personale.

c. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege, în general, și ținând de obligațiile noastre ca furnizor de servicii, în mod special

Putem prelucra unele dintre datele dumneavoastră personale în contextul furnizării Serviciilor bazate pe obligațiile legale care guvernează activitatea furnizorilor de servicii. În acest caz, motivele pentru prelucrare țin de obligația legală pe care o avem.

d. Trimiterea unor oferte și pachete promoționale, noutăți cu privire la serviciile și produsele 4Envigo

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în forma aleasă de dumneavoastră (electronică via e-mail, SMS, pe suport de hârtie) –  ofertele noastre și alte informații sau noutăți sezoniere cu privire la serviciile și produsele, promoțiile s.a. 4Envigo, dar numai dacă ați solicitat în mod expres un astfel de serviciu și, prin urmare, v-ați exprimat în prealabil consimțământul explicit pentru o astfel de  prelucrare a datelor dumneavoastră. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi astfel de informații prin următoarele modalități:  

  1. E-mail către dpo@4Envigo.com
  2. Scrisoare cu confirmare de primire transmisă la adresa din București, sector 1, str. Anton Pavlovici Cehov nr. 2, clădirea Tanora, etaj 3, biroul nr. 8.

In toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dumneavoastră, fie de către client/partener. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, poziția în cadrul companiei, precum si alte date cu caracter personal furnizate către 4Envigo, de obicei, de către dumneavoastră, după cum este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus.

1.2 Dacă sunteți solicitant pentru un loc de muncă/stagiu

Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul 4Envigo, inclusiv pentru o poziție în cadrul programelor noastre de internship. Ne bazăm prelucrarea datelor personale pe consimțământul dumneavoastră exprimat o data cu transmiterea CV-ului și, ulterior, pe baza încheierii si executării contractului individual de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le-ați putea furniza direct către noi.

1.3 Informații pe care le colectam in mod automat. Cookie-uri

Prin vizitarea paginii web www.4Envigo.com este posibil ca noi să colectăm automat anumite informații prin intermediul cookie-urilor. Va rugam sa parcurgeți Politica privind Cookie-urile.

1.4 Informații pe care le colectam de la terțe părți

Este posibil să primim date personale ale dumneavoastră și prin alte surse, chiar dacă nu ni le furnizați în mod direct, de la terțe părți care au dreptul sau obligația legală să partajeze cu noi datele dumneavoastră. Printre acestea se pot număra parteneri de afaceri și autorități publice. Atunci când utilizați sau beneficiați de unele din Serviciile 4Envigo, furnizați detalii partenerilor noștri de afaceri, care direcționează către noi detaliile dumneavoastră.

1.5 Prelucrarea in alte scopuri

Nu prelucram datele dumneavoastră personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.

2. Dezvăluim datele dumneavoastră personale către terți?

În anumite circumstanțe, vom partaja datele personale cu terțe parți:

 • Furnizori terți de servicii – este posibil să folosim furnizori de servicii pentru a prelucra datele dumneavoastră personale în numele nostru. Vă asigurăm că am semnat cu toți furnizorii terți de servicii acorduri de prelucrare a datelor personale și clauze de confidențialitate în vederea protecției acestora și nu le permitem utilizarea acestora în alte scopuri.
 • Autorități competente – în cazul unor cereri întemeiate pe prevederi legale, furnizăm datele dumneavoastră către autoritățile competente, atunci când aceasta este strict necesara pentru detectarea unor fraude, fapte penale și, în general, atunci când prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerințe.
 • Atunci când ne solicitați expres acest lucru sau ne autorizați în mod expres dezvăluirea datelor dumneavoastră.
 • In cazul unor situații urgente sau cazuri de forță majoră.
 • În cazul în care dezvăluirea este necesară pentru a soluționa litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept în instanță.

Vă asigurăm că nu înstrăinăm sau vindem datele dumneavoastră personale către nici o altă entitate, persoană fizică sau juridică.

3. Cât timp păstrăm datele personale?

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunoștință.

Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dumneavoastră personale. La fiecare 2 ani analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual. În cazul în care în urma revizuirii periodice reiese că nu ați mai utilizat Serviciile în ultimii doi ani, 4Envigo vă va transmite un e-mail pentru a reactiva legătura comercială. Dacă nu veți răspunde la demersul 4Envigo, vom proceda la ștergerea atât a datelor personale prelucrate.

Indiferent de legătura dumneavoastră 4Envigo sau cu clienții/furnizorii/colaboratorii noștri, vom șterge datele dumneavoastră personale imediat, ca urmare a unei solicitări transmise de dumneavoastră, cu excepția datelor a căror prelucrare/furnizare este impusă de o prevedere legală, caz în care durata de păstrare va fi cea prevăzută în legislația obligatorie aplicabilă.

Totodată, este posibil să păstrăm datele personale în cazul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

În cazul în care păstrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopuri specificate de lege, putem păstra în continuare aceste date.

4. Cum asigurăm securitatea datelor personale? Sunt acestea în siguranță?

Dorim să păstram în siguranță datele personale ale dumneavoastră, prin implementarea de măsuri tehnice corespunzătoare și a unor măsuri organizatorice adecvate.

În conformitate cu legislația aplicabilă, am definit și folosim proceduri interne pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor personale.

Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele personale, vizând în mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.

Am implementat măsuri pentru prevenirea și/sau descoperirea breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate, a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea incidentelor de securitate, recuperarea datelor personale.

De asemenea, am implementat măsuri și proceduri pentru respectarea obligațiilor ce ne revin în temeiul legislației aplicabile în cazul producerii unui incident de securitate, inclusiv cu privire la obligațiile ce ne revin pentru notificarea autorității de supraveghere competente și notificarea și informarea dumneavoastră, după caz.

În cazul angajaților noștri, contractorilor, furnizorilor și colaboratorilor 4Envigo limităm și restricționam accesul acestora la datele personale pe care le prelucrăm, la ceea ce este strict necesar, pe de o parte, iar pe de alta impunând obligații stricte de confidențialitate.

De asemenea, am implementat și derulăm o politică de instruire continuă a personalului nostru în legătura cu prelucrarea datelor personale.

Anual, desfășuram un audit al sistemului de management în vederea îmbunătățirii protecției și siguranței datelor personale pe care le prelucrăm.

5. Transferăm datele personale în afara UE sau SEE?

Nu transferăm datele personale ale dumneavoastră către țări în afara Spațiului Economic European sau către organizații internaționale.

6. Cum puteți controla datele dumneavoastră personale? Care sunt drepturile dumneavoastră?

In calitate de persoane vizate, GDPR va oferă o serie de drepturi, inclusiv:

  1. De a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor date cu caracter personal.
  2. De a rectifica datele: în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal.
  3. De a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura prevăzută de lege.
  4. De a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  5. De a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.
  6. De portabilitate a datelor: aveți dreptul să solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț.

Suntem bucuroși să vă asigurăm tot concursul nostru pentru exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați aceste drepturi menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la: 4Envigo SRL, București, sector 1, str. Anton Pavlovici Cehov nr. 2, clădirea Tanora, etaj 3, biroul nr. 8, sau prin e-mail la adresa dpo@4Envigo.com. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) [http://dataprotection.ro/].

Toate Solicitările vor fi tratate cu seriozitate și vor primi un răspuns din partea 4Envigo, chiar dacă sunt neîntemeiate. Răspunsul va fi adaptat în funcție de măsurile întreprinse, iar în cazul în care nu se poate da curs solicitării formulate, refuzul va fi motivat.

4Envigo nu va percepe niciun onorariu sau alt folos material pentru exercitarea drepturilor conferite de GDPR. Excepție o vor forma solicitările repetitive sau excesive, caz în care putem percepe o sumă rezonabilă, însă vă vom informa despre aceasta înainte de a soluționa solicitarea.

Răspunsul la solicitări va fi transmis în termen de maxim 30 de zile de la primirea ei. În cazul în care, complexitatea sau volumul prea mare de informații necesită o durată mai mare de timp, vă vom transmite acest lucru în intervalul de 30 de zile, urmând că răspunsul efectiv să fie comunicat în termen de maxim 60 de zile.

În cazul în care solicitarea privește date cu caracter personal față de care 4Envigo are calitatea de persoană împuternicită, solicitarea respectivă va fi transmisă în termen de 3 zile lucrătoare către operatorul responsabil pentru respectivă prelucrare. Sub nicio formă 4Envigo nu va răspunde persoanelor vizate în situațiile în care acționează ca persoană împuternicită, dar va asista în formularea răspunsului, dacă operatorul îi solicită acest lucru și va depune toate diligențele ca răspunsul să ajungă la persoana vizată.

Nu furnizați datele dumneavoastră personale către 4Envigo prin alte canale de comunicare, cu excepția celor menționate în cadrul acestei politici, respectiv prin e-mail la adresa office@4Envigo.com, indiferent de persoana sau compania care le-ar solicita în numele nostru, inclusiv angajați sau foști angajați ai 4Envigo pe care i-ați cunoscut anterior. Datele personale transmise prin orice alte canale de comunicare cu excepția celor menționate în cadrul politicii către orice fel de terț, în orice fel de scop, nu cad în responsabilitatea 4Envigo, acesta din urmă neputând asigura securitatea acestora. În acest sens, vă recomandăm să studiați cu atenție politicile de confidențialitate ale unor astfel de terți.

7. Cine are responsabilitatea prelucrării datelor personale? Contact.

4Envigo controlează prelucrarea datelor personale, fiind operatorul de date. Pentru orice fel de întrebări sau neclarități în legătura cu prezenta politică sau în legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugam sa ne scrieți la: dpo@4Envigo.com

Prezenta politică de confidențialitate este în vigoare de la data de [ 07/04/2023]. Aceasta poate suferi modificări ulterioare. Orice fel de actualizări intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web www.4Envigo.com.

Prin eventualele modificări și actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligăm să nu aducem atingere în nici un fel drepturilor dumneavoastră menționate în prezenta versiune. În cazul în care astfel de modificări ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră personale, ne obligăm să vă aducem în mod explicit acest lucru la cunoștință și să vă solicitam consimțământul, daca este necesar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În orice caz, toate modificările ulterioare vor fi prezentate în această pagină, iar în cazul în care acestea sunt semnificative, le vom evidenția. De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidențialitate sunt păstrate în arhiva 4Envigo pentru consultare.